บทที่ 7
Computer Language
(ภาษาคอมพิวเตอร์)

ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์
           ภาษาคอมพิวเตอร์เริ่มมาจากในมหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานของรัฐบาลที่ต้องการทำงานบางอย่าง นอกจากนี้ บางภาษาเกิดขึ้นเพราะความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้มีภาษาเกิดขึ้นเป็นจำนวน มากจากการที่มีภาษาจำนวนมากมายนั้น ทำให้ต้องกำหนดระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการแบ่งประเภทของภาษา เหล่านั้นการกำหนดว่าเป็นภาษาระดับต่ำหนือภาษาระดับสูงจะขึ้นอยู่กับภาษานั้นใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใกล้เคียงกับ รหัส 0 และ 1 เรียกว่า ภาษาระดับต่ำ) หรือว่าใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์ใช้ (ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ เรียกว่า ภาษาระดับสูง) มีดังนี้
           1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถประมวลผลได้เลย เป็นรูปแบบของตัวเลขฐานสองที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทันที เช่น 10010011 11100010 ไม่ต้องอาศัยตัวแปลภาษา เขียนโปรแกรมยาก เนื่องจากต้องทราบรหัสเลขฐานสอง และต้องมีความรู้เรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี
           2. ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Language) มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนกลุ่มเลขฐานสอง เช่น ADD ใช้แทน การบวก = 11110000 ต้องมีโปรแกรมแปลภาษา เพื่อแปลให้เป็นภาษาเครื่อง เช่น ภาษา Assembly ตัวแปลภาษาสัญลักษณ์ ให้เป็นภาษาเครื่อง คือ Assembler
           3. ภาษาระดับสูง (High – level Language) เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์ใช้มากขึ้น เช่น
PRINT
WRITE
IF ... THEN…ELSE
           อาจเรียกว่า Human Oriented Language ต้องมีโปรแกรมแปลภาษา ให้เป็นภาษาเครื่อง คือ Interpreter และ Compiler เช่น Visual Basic Visual C++ Java
Algorithm ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม
           หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา ที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน รู้สิ่งที่ต้องนำเข้า และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้
รูปแบบขั้นตอนวิธี
           1. การดำเนินการตามลำดับ (Sequential operations) เช่น ได้รับข้อสอบ-->ตรวจสอบจำนวนข้อสอบ-->เขียนชื่อและรหัส
           2. การดำเนินการตามเงื่อนไข (Conditional operations) เช่น คะแนนสอบเกินครึ่ง ให้ผ่าน ไม่เกินครึ่งให้ตก
           3. การดำเนินการซ้ำ (Iterative operations) เช่น ตรวจสอบคะแนนว่าตกจริงหรือไม่
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี
           - ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสียคือตีความหมาย แตกต่างกัน
           - รหัสเทียม (Pseudocode) เป็นการเขียนคำสั่งคล้ายในภาษาโปรแกรมแต่ไม่ต้องมีไวยากรณ์ หรือวิธีการสร้างประโยค ที่เข้มงวด
           - ผังงาน (Flowchart) เป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบชัดเจน และมีความหมาย


Credit : http://fscieng.csc.ku.ac.th/~www/course/