หน้าแรก แผนการเรียน ประวัติส่วนตัว บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 บทที่9 บทที่10 บทที่11 บทที่12 ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บทที่7 ภาษาคอมพิวเตอร์(Computer Lanuge)


ภาษาคอมพิวเตอร์


1. ยุคที่ 1 Machine Language 1945 (ภาษาเครื่อง) เป็นภาษา ที่สามารถติดต่อกับเครื่องได้โดยตรง ทํ างานได้อย่างรวดเร็ว การเขียนภาษาจะแทนด้วยสัญลักษณ์ของเลขฐานสองที่ใช้ แทนสัญญาณทางไฟฟ้า ภาษานี้นิยมใช้เขียนซอฟต์แวร์ควบ คุมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างของภาษาดังนี้

01010111 11001000


ภาษายุคที่ 1และยุคที่ 2
- More technical
- More Flexible
- Less user friendly
- Faster

2. ยุคที่ 2 Assembly Language 1950 (ภาษาระดับ ตํ่ า)เป็นภาษาที่พัฒนาให้สะดวกในการเขียนชุดคํ า สั่ง แต่คํ าสั่งใช้อักษรย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ มี การใช้รหัสช่วยจํ า (Mnemonic code) เช่น คํ าสั่งการบวกใช้ ADD
การลบใช้ SUB
การจัดเก็บใช้ STOP

3. ยุคที่ 3 High Level Language (ภาษาระดับสูง) เป็นภาษาที่เริ่มใกล ้เ คียงกับภา จดจําได้ง่ายสามารถเขียนคําสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ ได้ทุกเครื่องหรืออาจมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ภาษาเหล่านี้ต้องใช้ Compiler orInterpreter
ภาษาระดับสูงในยุคที่ 3
ภาษาเบสิก (BASIC)
ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
ภาษาโคบอล (COBOL)
ภาษาปาสคาล (PASCAL)
ภาษาอาร์พีจี (RPG) ภาษาซี (C)
ภาษายุคที่3
- Less technical
- Less flexible
- More user friendly
- Slower

4. ยุคที่ 4 (4GL) Very High Level Language เป็นภาษาระดับสูงมาก หรือ เรียกว่า 4GL สะดวกสะ บายในการพัฒนาทําให้ผู้เขียนโปรแกรมพัฒนาได้ อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภาษายุคที่ 3 บางครั้งเรียกว่า Non-procedure โดยการเขียนโปรแกรมเพียงบอกว่า ให้คอมพิวเตอร์ทําอะไร\ Report generators : หรือเรียกว่า Report Writers เป็นภาษาที่ง่ายต่อการใช้สําหรับใช้ในการเขียนราย งาน ตัวอย่างของภาษาชนิดนี้คือ ภาษา RPG III Query Languages: เป็นภาษาที่ง่ายต่อการใช้สํ าหรับ คืนข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างคือ ภาษา SQL
Application generator คือเครื่องมือ สํ าหรับโปรแกรมเมอร์ สําหรับอธิบายราย ละเอียดของข้อมูลที่ต้องการในการ ประมวลผล สร้าง Code สําหรับโปรแกรม ที่ต้องการให้ทํ างาน ตัวอย่าง เช่น NOMAD FOCUS

5. ยุคที่ 5 Natural Language เป็นภาษาธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นภาษามนุษย์ เช่นภาษาอังกฤษ ภาษา สเปน และภาษาอื่นๆ ชนิดที่สอง ภาษาโปรแกรมจะใช้ภาษาเสียงของ มนุษย์ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นส่วน หนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเรียกว่า AI คือการพัฒนา เครื่องจักรทางอีเลกโทรนิกส์ที่ให้ทำ งานเหมือน มนุษย์ มีการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล สามารถสื่อ สารได้ มองเห็นได้ และได้ยิน ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันนี้

ภาษายุคที่ 3
FORTRAN (FORmula TRANslator) พัฒนาในปี 1954เป็นภาษาระดับสูงภาษาแรก ออกแบบมา เพื่อใช้กับการคำ นวณและยังคงใช้กว้างขวางใน ปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่นงานพยากรณ์ และการสร้างโมเดล ภาษานี้ได้มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่น FORTRAN90

ข้อดีของภาษาฟอร์แทรน
- สามารถประยุกต์ใช้กับการคำ นวณที่ยุ่งยากได้ดี
- การเขียนคำ สั่งสั้นและง่าย
- การพัฒนาภาษาฟอร์แทรนจากคอมพิวเตอร์เครื่อง หนึ่งและสามารถดัดแปลงนำ ไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้

ข้อเสียภาษาฟอร์แทรน
- ภาษาฟอร์แทรน จะไม่ยึดติดกับการทำ งานของ อินพุตเอ้าพุตไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ เหมือน กับภาษาอื่นๆ
- มีขีดจำ กัดในความสามารถประมวลผลข้อมูล ชนิด Nonnumeric
- ทำ ความเข้าใจในภาษาได้ยากเมื่อเทียบกับภาษา อื่นๆ

ตัวอย่างภาษาฟอร์แทรน
IF (XINVO .GT. 500.00 THEN
DISCNT = 0.07*XINVO
ELSE
DISCNT = 0.0
ENDIF
XINVO = XINVO – DISCNT

COBOL (Common Business Oriented Language) ภาษาโคบอล เป็นภาษาที่นิยมใช้ในงานทางธุรกิจ และเป็นภาษาหลักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบเมน เฟรม มีตัวแปลภาษาที่เขียนสำ หรับเมนเฟรม สามารถทำ งานบนไมโครคอมพิวเตอร์ได้

รูปแบบภาษาโคบอลแบ่ง่งออกเป็น็น 4 ดิวิชั่น คือ
- Identification division เป็นการกำ หนดชื่อโปรแกรมและ ชื่อผู้เขียน
- Environment division อธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ โปรแกรมใช้คอมไพล์และเอ็กซีคิวส์
- Data division อธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
- Procedure division อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวล BASIC ( Beginer.s All-purpose Symbolic Instruction Code) เป็นภาษาที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ ง่าย ต่อการเรียนรู้และเขียนโปรแกรม ตัวแปล ภาษาเป็นทั้ง Compiler และ Interpreter ทุกวันนี้ ภาษาเบสิก ที่นิยมเขียนกันมากมี 3 ชนิดคือ True BASIC , Quick BASIC , Visual BASIC PASCAL
เป็นภาษาที่ง่ายต่อการศึกษา วัตถุประสงค์เป็นทางเลือก สำ หรับการศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาโครงสร้าง ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกับภาษาเบสิก

IF Invoiceamount > 500.00 then
Discount := 0.07*Invoiceamount
Else Discount := 0.0;
Invoiceamount := Invoiceamount- Discount

C: For Portability & Scientific Use:
เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Bell Laboratory สำ หรับใช้ งานทั่วๆไป ในไมโครคอมพิวเตอร์และสามารถนำ ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ภาษานี้นำ ไปใช้ เขียนระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ส่วนทาง ธุรกิจก็มีการใช้เพิ่มขึ้นตามลำ ดับ รวมทั้งเกมส์ หุ่น ยนต์ และงานกราฟฟิก