บทที่ 10 ระบบสารสนเทศ

ข้อมูล

     • ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเพื่อสำ หรับกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยการเก็บข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเลขปริมาณ จำ นวน ระยะทาง เป็นต้น หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ตัวเลข

     คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี

  1. ความถูกต้องแม่นยำ
  2. ความทันเวลา
  3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน
  4. ความกะทัดรัด
  5. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

          สารสนเทศ

  สารสนเทศ หมายถึงการนำ ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ (Raw data)ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ และอื่นๆ ไป
  ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กำ หนดเรียกว่าสารสนเทศ ที่ผู้ใช้สามารถนำ ไปช่วยในการตัดสินใจ
  การจัดการขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ถูกต้องและรวดเร็ว

          ระบบสารสนเทศ

  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลการไหลข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร และการนำ เสนอสารสนเทศ

          เป้าหมายของระบบสารสนเทศ

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  - เพิ่มผลผลิต
  - เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า
  - ขยายผิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่
  - สร้างโอกาสในการกำ หนดทางเลือกของแข่งขัน
  - การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

          ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  1.ระบบการสั่งซื้อ (Purchasing System)
  2.ระบบการรับเงินและแจ้งหนี้ (Receivable System)
  3.ระบบการตลาด (Marketing System)
  4.ระบบการเงินและบัญชี (Finance System)
  5.ระบบการผลิต (Production System)
  6.ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resource System)

          ระบบการสั่งซื้อ

    เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้า/วัตถุดิบ มีหน้าที่หลัก คือ
  -แนวโน้มของการขึ้นลงราคาสินค้าหรือวัตถุดิบ
  -ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้า/วัตถุดิบต่อหน่วยเวลา
  -ปริมาณความต้องการสินค้า/วัตถุดิบในช่วงเวลา
  -ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบ
  -ปริมาณสินค้าวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังสินค้า

          ระบบสารสนเทศการผลิต

  เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ การวางแผน การควบคุม ติดตามการผลิตสินค้าการควบคุมคลังวัตถุดิบ ตารางการผลิตการควบคุมขบวนการผลิต การกํ าหนดราคาต้นทุนสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้าการจัดส่งและการกระจายสินค้า

        ระบบสารสนเทศที่ใช้ในฝ่ายผลิต เช่น

  -ระบบบริหารการจัดซื้อ
  -ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
  -ระบบการจัดการผลิต
  -ระบบตรวจสอบคุณภาพ
  -ระบบควบคุมการผลิต
  -ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

       บุคลากรในระบบสารสนเทศ

  • ผู้ใช้ระบบ (User)
  • ผู้บริหาร (Management)
  • ผู้ตรวจสอบระบบ (Auditors, Quality Assurance )
  • นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
  • นักออกแบบระบบงาน (System Designer)
  • ผู้เขียนชุดคํ าสั่ง (Programmer)
  • ผู้ปฏิบัติงาน (Operator)


          การใช้สารสนเทศสํ าหรับผู้บริหารระดับต่างๆ

     1. ผู้บ ริหารระดับสูง (Top Management)

  ระดับสูง (การวางแผน/นโยบาย)
  หน้าที่ การวางแผนระยะยาว กลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  ลักษณะงาน สารสนเทศโดยสรุปของสภาพในอดีตและปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต ใช้ข้อมูลภายในและภายนอก แบบไม่มีโครงสร้าง

     2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ระดับกลาง (ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย)
  หน้าที่ การวางแผนระยะกลาง ระยะสั้น การตัดสินใจในการบริหารงานตามแผน
  ลักษณะงาน สารสนเทศค่อนข่างละเอียดในอดีตและปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต ส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศภายใน แบบกึ่งโครงสร้าง

     3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational MGT)
  หน้าที่ ดําเนินงานประจํ าตามที่รับมอบหมาย ลักษณะงาน สารสนเทศเฉพาะด้านที่ทํางานอยู่ มีรายละเอียดมาก สารสนเทศภายใน แบบมีโครงสร้างแน่นอน

          การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

  IRM (Information Resource Management) เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการวางแผนทางกลยุทธ์ เราจะต้องคํ านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

          ระบบการจัดการฐานข้อมูล

  Data Base Management System (DBMS) ทํ าหน้าที่ในการควบคุมการสร้างและเรียกใช้ฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ไม่จํ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล หรือเป็นซอฟต์แวร์ประสานระหว่าง ผู้ใช้กับโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ DB

     ประโยชน์ของฐานข้อมูล
  1. ลดความซํ้ าซ้อนข้อมูล
  2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งข้อมูล
  3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน
  4. ควบคุมมาตราฐานของข้อมูล
  5. จัดหาระบบความปลอดภัยของข้อมูล
  6. เกิดความเป็นอิสระข้อมูล
  7. ควบคุมความคงสภาพข้อมูล

Best View : 1024x768 Pixel for Internet Explorer or Mozilla Firefox
Made by : b5340202011@CSC Kasetsart University