software

          ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ซอฟต์แวร์ (Software)ประกอบด้วย

          1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
- ระบบปฏิบัติการ (Operating Software)
- ตัวแปลภาษา (Language Software)
- ยูทิลิตี้ (Ufility Software)

          2.ซอฟต์แวร์ประยุคต์
- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
-ซอฟต์ที่ใช้เฉพาะทาง

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
คือโปรแกรมที่เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
1 ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
2จัดสรรการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน

          ประเภทของระบบปฏิบัติการ
1.DOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC ในระยะแรกๆที่เริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
DOS มีลักษณะการทำงานแบบ Single Tasking

          2.Windows
- Graphic User Interface
- Windows มีลักษณะการทำงานแบบ Multi tasking คือ สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

          3.Mac OS
- เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแมคอินทอช (Macintosh)
- จะนิยมใช้งานในด้าน Graphic

          4.Unix
- เป็ฯระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อข่ายขนาดใหญ่
- มัลักษณะเป็น Multuser คือ ผู้ใช้หลายๆคนสามารถเข้าไปใช้ระบบได้พร้อมกันได้

          5.Linux
- เป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
- มีลักษณะเป็น Open Soure คือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถให้แก้ไขต้นฉบับของโปรแกรม (Souce code) ได้

          2. โปรแกรมภาษา (Languae Software)
เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) เป็นผู้เขียนขึ้น

          ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาเครื่อง (Machine Language)
- เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถประมวลผลได้ทันที
- เป็นรูปแบบของตัวเลขฐานสองที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทันที เช่น 10010011 11100010
- ไม่ต้องอาศัยตัวแปลภาษา
- เขียนโปรแกรมอยากเนื่องจากต้องทราบเลขฐานสอง และต้องมีความรู้เรื่องของ Hradware เป็นอย่างดี
          ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ (Symobolec Language)
- มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนกลุ่มเลขฐานสอง เช่น
ADD ใช้แทน การบวก = 11110000
MUL ใช้แทน การคูณ = 00001111
- ต้องมีโปรแกรมแปลภาษาเพื่อแปลให้เป็นภาษาเครื่อง หรือเลขฐานสองนั้นเอง
- เช่น ภาษา Assembly

          ภาษาระดับสูง (High level Language) เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์ใช้มากขึ้น เช่น PRINT , WRITE
อาจเรียกว่า Human Oviented Language ต้องมีโปรแกรมแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่อง คือ
- คอมไฟเลอร์ (Compiler)
- อืนเตอร์ฟรีเตอร์ (Interpreter) เช่น Visual Basic , Visual , C++ , Java

          โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อำนวยสะดวกต่างๆให้กับผู้ใช้งานอาจเรียกว่าโปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น
- ตรวจความผิดปกติของ Hraddisk เช่น Scan Disk
- การทำความสะอาด Hraddisk เช่น Disk Clean up
- การจัดเรียงข้อมูลใน Harddisk เช่น Disk Defragmenter

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (app Software)
          1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาแล้วนำมาจำหน่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้โดยตรงไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวณือีก
1.1)ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารแก้ไขเพิ่มแทรกลบ และจัดการรูปแบบเอกสารได้ เช่น Adobe Poge Maker ,Microsoft Word , Wordpad , Notepad
1.2)ซอฟต์แวร์คำนวณ ใช้สำหรับสร้างตารางการคำนวณและสร้างกราฟ เช่น Microsoft Excel
1.3)ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ใช้สำหรับในการเก็บการเรียกค้นมาใช้งาน การทำรายงาน การสรุปผลจากข้อมูล เช่น
Microsoft Access , Forpro , Paradox , Dbase
1.4)ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้ เช่น
Microsft Powerpoint

          2.ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
มีการพัฒนาซอฟต์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย เช่น
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
- จองตั๋วเครื่องบิน

Download การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องให้บริการมาที่เครื่องผู้ใช้บริการ
Upload การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องผู้ใช้บริการไปที่เครื่องผู้ให้บริการ
Freeware Download มาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเงินตลอดอายุการใช้งาน
Shareware Download มาทดลองใช้โดยไม่ต้องเสียเงินในระยะหนึ่งแต่เมื่อต้องการใช้จริงต้องเสียเงินซื้อ
หน้าหลัก

By Janjira Madlee b5340200353