ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)



        หน้าที่ของซอฟต์แวร์ Operating System

        ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือ OS อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Supervisor Program ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มาก เพราะซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ จะทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมและการจัดการของ OS จึงเปรียบ OS เสมือนเป็นผู้จัดการของระบบ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ประเภท OS ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้
    หน้าที่ของซอฟต์แวร์ Operating System สำคัญดังนี้
    - เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยการจัดเตรียมซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า OS Shell ไว้เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ เช่น ระบบปฏิบัติการ DOS ติดต่อกับผู้ใช้โดยให้พิมพ์คำสั่งที่เครื่องหมายพร้อมรอรับคำสั่ง(Prompt Sign) ส่วนระบบปฏิบัติการ Windows'95 ติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพกราฟฟิก เป็นต้น
    - ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุมการใช้ Disk Drive, Hard Disk, keyboard และ Monitor เป็นต้น

    - ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน ROM (Read Only Memory) เมื่อเริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า การบูต(Boot) เครื่อง OS จะทำงานต่อจากซอฟต์แวร์ประเภท Firmware ที่จัดเก็บไว้ใน ROM ซึ่งจะทำงานเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียก Firmware นี้ว่า BIOS (ฺBasic Input/Output System) โดย BIOS จะทำการตรวจสอบระบบฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากนั้นจึงส่งหน้าที่การต่อให้แก่ซอฟต์แวร์ประเภท OS เพื่อให้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ต่อไป หากไม่มี OS คอมพิวเตอร์ก็จะหยุดการทำงาน
 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ได้แก่ ดอส(DOS), วินโดวส์ 95(Windows'95), ยูนิกซ์(UNIX)
        ดอส (DOS : Disk Operating System)
  DOS ย่อมาจาก Disk Operating System เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์มีขนาดไม่ใหญ่ สามารถบันทึกไว้บนแผ่นดิสก์ (Diskette) แล้วนำไปใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ เริ่มมีใช้ครั้งแรกบนเครื่อง IBM PC ประมาณปี ค. ศ. 1981 เรียกว่า PC-DOS ต่อมาบริษัท Microsoft ได้สร้าง MS-DOS สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไปและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่น (Version) 1.0, 2.0, 3.0, 3.30, 4.0, 5.0, 6.0 และ 6.22 ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบนไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ๆ ที่มีทรัพยากรของระบบน้อย เช่น มีหน่วยความจำและฮาร์ดดิสก์ความจุน้อย , Microprocessor รุ่นเก่า เป็นต้น
        วินโดวส์ 95 (Windows'95)
  Windows'95 คือระบบปฏิบัติการที่บริษัทไมโครซอฟต์วางจำหน่ายในช่วงปลายปี ค.ศ. 1995 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปที่มีคุณลักษณะฮาร์ดแวร์สูง ได้แก่ มีหน่วยความจำมาก มีฮาร์ดดิสก์ความจุสูง มีไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูง เพราะโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ประมาณ 40 MB. ปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการ Windows'95 ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพราะมีความสามารถสูง มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นภาพกราฟฟิก(Graphic) ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น (Friendly User Interface)
        ยูนิกส์ (Unix)
  Unix เป็น ระบบปฏิบัติการที่เดิมพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ Bell สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเครื่อง Minicomputer และ Mainframe Computer เพื่อควบคุมการทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมลูกข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น Unix จึงมักใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีเชื่อมต่อระยะไกล เช่น เครือข่าย Internet แต่ต่อมาได้มีการพัฒนาให้สามารถนำ Unix มาใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจุบันมี Unix OS ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 2 ค่าย AT&T และ BSD Unix และคาดว่า Unix จะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคต
        รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

1. CP/M
2. MP/M
3. TRS-DOS
4. ProDOS
5. DOS
6. Microsoft Windows
7. Linux
8. Unix
9. Mac OS
10. FreeBSD
11. OS/2
12. RISC OS
13. BeOS
14. Amiga
15. Plan9
16. NetWare
17. MorphOS
18. Zaurus
19. VMS
20. EPOC
21. Solaris
22. IRIX
23. Darwin
24. HPUX
25. UNICOS
26. MINIX
27. AIX


By Pattiya Wantongchai Ku 69