ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล

1. แบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)


 

2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex Transmission)


3. แบบสองทิศทาง
(Full Duplex Transmission)