ความหมายของเลขฐาน


        เลขฐาน หมายถึง กลุ่มข้อมูลที่มีจำนวนหลัก (Digit) ตามชื่อของฐาน
นั้นๆเช่น เลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบ ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขจำนวนสองหลัก (0-1) แปดหลัก (0-7) และสิบหลัก (0-9) ตามลำดับ ดังรูป

        ในระบบคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบเลขฐาน 4 แบบ ประกอบด้วย
        1. เลขฐานสอง (Binary Number)
        2. เลขฐานแปด (Octal Number)
        3. เลขฐานสิบ (Decimal Number)
        4. เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)