บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ


ข้อมูลกับสารสนเทศ

    "ข้อมูล"(Data) หมายถึง สิ่งที่บอกความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บอกสภาพการณ์ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพหรือเสียงก็ได้ ตัวอย่างข้อมูลเช่น จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1,คะเเนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา,ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา


หากพิจารณาในแง่ขององค์กร ข้อมูลแบ่งเป็น

1.ข้อมูลภายใน

 - ข้อมูลการปฏิบัติงาน

 2.ข้อมูลภายนอก

  - ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

  - การดำเนินงานของหน่วยงานอื่น


หากพิจารณาในแง่ของการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอาจจัดแบ่งเป็น

1.ข้อมูลเชิงจำนวน (Numeric Date) ข้อมูลที่สามารถคำนวณได้

2.ข้อมูลอักขระ (Character Date) หรือข้อความ (Text) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาได้ จัดเรียงลำดับได้ แต่นำไปคำนวณไม่ได้ เช่น ชื่อข้าราชการ และรหัสหน่วยงาน เป็นต้น

3.ข้อมูลกราฟิก (Graphical Date) เป็นข้อมูลที่เป็นจุดพิกัดของรูป หรือแผ่นที่ที่ใช้ในการสร้างรูปและแผ่นที่ ปัจจุบันนิยมมขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนำมาใช้ในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ แบบก่อสร้างอาคาร และแผนที่

4.ข้อมูลภาพลักษณ์ (Image) เป็นข้อมูลที่แสดงความเข้มของสี ของรูปภาพหรือเอกสารที่ใช้เครื่องสแกนเนอร์บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลประเภทนี้ สามารถแสดงผ่านทางจอภาพ ย่อหรือขยายและตัดต่อได้ แต่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้


สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ (Information)


    เป็นข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการประมวลผลหรือสังเคราะห์จากข้อมูงที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนาการควบคุมและการตัดสินใจ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ

1.พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เมื่อวิทยาการความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑืใหม่ๆ เกิดข้น สารสนเทศก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย จากนั้นก็จะมีการเผยแพร่สารสนเทศไปยังแหล่งต่างๆ

2.พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตสารสนเทศ เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

3.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารในยุคดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สารสนเทศไปยังแหล่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วโลกสามารถรับทราบเหตุการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ในเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

4.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์นับเป็นเทคโนโลยีด้านหนึ่งที่มีการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความสามารถและประสิทธิภาพสูงช่วยให้การผลิตสารสนเทศกระทำได้ในปริมาณมากในเวลาอันสั้น ส่งผลให้ปริมาณของสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

5.ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน หรือแม้แต่การทำงานใดๆ ก็ตาม การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจ สารสนเทศจึงเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว


ลักษณะของสารสนเทศ

  1.ถูกต้องแม่นยำ

  2.สมบูรณ์ครบถ้วน

  3.เข้าใจง่าย

  4.ทันต่อเวลา

  5.เชื่อถือได้

  6.คุ้มราคา

  7.ตรวจสอบได้

  8.ยือหยุ่น

  9.สอดคล้องกับความต้องการ

  10.สะดวกในการเข้าถึง

  11.ปลอดภัย


ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ

  1.ด้านการวางแผน

    - การจัดการองค์การ

    - การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

    - กระบวนการผลิตสินค้า

  2.ด้านการตัดสินใจ เพื่อเลือกแนวทางหรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ

  3.ด้านการดำเนิน เพื่อใช้ควบคุม


เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2สาขา คือ

  1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะช่วยทำงานด้านการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง

  2.เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จะช่วยส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ที่อยุ่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว


ความสำคัญของICT

  1.การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์

  2.ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่างๆได้สะดวก

  3.ผลให้การทำงานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง มีความน่าเชื่อถือ และรวดเร็วขึ้น

  4.ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการใช้สูงขึ้น

  5.ทำให้ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก


องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ฮาร์แวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศ ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ

  ฮาร์แวร์ ประกอบด้วย

    - อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices)

    - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ ซีพียู (CPU)

    - หน่วยความจำ (Memory)

    - อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)

    - อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Devices)

    - อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Storage Devices)

2.ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม เป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

    ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

      2.1ซอฟแวร์ระบบ

      - ระบบปฏิบัติการ

      - ตัวแปลภาษา

      - ยูทิลิตี้

      2.2ซอฟต์แวร์ประยุกต์

      - ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

      - ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะงาน