ความหมายของคำว่า “ เทคโนโลยีสารสนเทศ”
    เทคโนโลยีสารสนเทศ (information Technolory:IT) คือเทาคโนโลยีสองด้านหลักๆที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่ใรรูปต่าง ๆ


        ความสำคัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร 5ประการ
    1.การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในกาดำเนินกิจการรมต่าง ๆ ของมุนษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ประกอยด้วย communication media, สารสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2.เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
    3.เทศโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง
    4.เครื่อข่ายสื่อสาร ได้รับประโยชน์จากเครื่อข่าย ภายนอกเนื่องจากจำนวนการใช้เครื่อข่าย จำนวผู้เชื่อมต่อและจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะสูงขึ้น
    5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก


        องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) ,อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) ,หน่วยประมวลผลกลาง ,หน่วยความจำหลัก ,หน่วยความจำสำรอง

    2.เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม


        มีลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ คือ
    1.เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
    2.เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
    3.เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
    4.เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล
    5.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร
    6.เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล


        วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    การวิวัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้านที่ควบคู่กันมา คือ วิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


        ข้อมูลจากเว็บ

http://se-ed.net/sanambin/hardware.html
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/
http://www.geocities.com/mtw0077/
- สื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ บุรินทร์ ช้างน้อยBy Nutkanood Akkarangsi Ku 69